CV

Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Yabancı Dil: İngilizce (KPDS:75)

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı
Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi 1992
Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Program Geliştirme) Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 1997
Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Program Geliştirme) Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Atölye ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyonu Açısından Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Ankara: 1997.

Yrd.Doç.Dr. F.Dilek GÖZÜTOK

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı:

Öğretmen Yetiştirme Programlarına İlişkin Kalite Standartlarının Belirlenmesi ve Fakültelerin Standartlara Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Ankara: 2001.

Prof.Dr. Mehmet Ali KISAKÜREK

Görevler:

Görev/Unvan Görev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Program Geliştirme Anabilim Dalı 1992-2001
Öğretim görevlisi G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Program Geliştirme Anabilim Dalı 2001-2005
Bölüm Başkan Yrd. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımsı 2004-2005
Yrd.Doç.Dr. S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2005-2007
Bölüm Başkan Yardımcılığı S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü 2005-2006
Dekan Yardımcılığı S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 2006-2008
Anabilim Dalı Başkanlığı S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Program Geliştirme Ana Bilim Dalı 2006-2013
Yrd.Doç.Dr. S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Program Geliştirme Ana Bilim Dalı 2007-2012
Bölüm Başkan Yardımcılığı S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2008-2013
Doç. Dr. S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Program Geliştirme Ana Bilim Dalı 2012-2013
Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğrt. ABD. 2013-2017
Dekan Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2015-2016
Üniversite Genel Sekreteri Yıldız Teknik Üniversitesi 2016-2017
Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğrt. ABD. 2017-devam
Rektör Danışmanı Yıldız Teknik Üniversitesi 2017-2020
Bölüm Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 2019-devam
Anabilim Dalı Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim 2020-devam

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri  :

Tez No Yazar  Yılı Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Düzey
729546 NERMİN KASAPOĞLU KAYA Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmakta olan karakter eğitimi programlarının incelenmesi ve Türkiye’de karakter eğitimi programlarının geliştirilmesine yönelik öneriler
An examination of character education programs in the USA and recommendations for the development of character education programs in Türkiye
Doktora
721901 DİLARA BEGÜM BÜYÜKYILMAZ Okul öncesi dönemde Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Creativity Assessment Scale in preschool period (CASPP): Validity and reliability study
Yüksek Lisans
629745 İPEK ÖNAL 2020 Eleştirel düşünme becerilerine yönelik bir program geliştirme çalışması
A curriculum development study for critical thinking skills
Doktora
636786 BETÜL SEVİNÇ 2020 İletişimsel dil öğretimi yaklaşımıyla oluşturulan İngilizce ekstra öğretim tasarımı programının İngilizce konuşma tutum ve becerisine etkisi
The effect of extra English instructional design program designed with communicative language teaching approach on English speaking skill and attitude
Yüksek Lisans
636662 ŞULE YÜKSEL ERTUĞRUL SEÇER 2020 İngiliz dili eğitimi lisans programlarının değerlendirilmesi
Evaluation of English language teaching undergraduate programs
Doktora
584605 LÜTFİYE ALTUNTAŞ 2019 İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik dersine yönelik tutum ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examining the relationship between math achievement math attitudes and reflective thinking skills towards problem solving of the 7th grade students
Yüksek Lisans
581239 VİLDAN KATMER BAYRAKLI 2019 Matematik öğretmeni adaylığından öğretmenliğe geçişte matematiğe yönelik inançların incelenmesi: Boylamsal nitel bir araştırma
Investigating beliefs regarding mathematics during transition from pre-service to in-service mathematics teacher: A Qualitative longitudinal study
Doktora
491434 ORHAN İYİTOĞLU 2018 The impact of flipped classroom model on EFL learners’ academic achievement, attitudes and self-efficacy beliefs: A mixed method study
Ters yüz sınıf modelinin ingilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve özyeterlik inançları üzerindeki etkisi: Bir karma yöntem çalışması
Doktora
464527 MİNE ÇELİKÖZ 2017 Eğitim programları ve öğretim alanındaki eğitim bilimcilerin yapılandırmacılıkla ilgili görüşlerinin analizi
The analysis of the instructors’ views on constructivism in the curriculum and instruction field
Doktora
464523 BARIŞ SARISOY 2017 Öğretmenler için duygusal zekâ becerileri eğitim programının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
Designing, implementing and evaluating emotional intelligence skill training program for teachers
Yüksek Lisans
491449 CANSU ŞAHİN KÖLEMEN 2017 Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
An investigation on the relationship between problem solving and critical thinking skill, and academic achievement of vocational and technical high school students
Yüksek Lisans
331808 EMİNE ARSLAN KILIÇOĞLU 2013 Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
Effective theachers preschool education practice guidance realization of the identification of training needs
Yüksek Lisans
328705 PERİHAN TUNÇ 2013 Ayakkabı tasarımı ve üretimi lisans programına yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
Defining the educational needs for an undergraudate degree program in footwear design and manufacturing i?n turkey
Doktora
337677 FİGEN GÜLEŞ 2013 Okul öncesi eğitimde fiziksel çevreye ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi
Determining quality standards of physical environment in pre- school education
Doktora
280669 SAİT ATAŞ 2011 Üniversite öğrencilerinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına ait verileri ile baskın zeka alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Analyses of the relationship between data obtained from University Entrance Examination System and the most dominant intelligence area of the university students
Yüksek Lisans
278548 FARUK ÇALIŞKAN 2010 Çok programlı liselerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi
Evaluation The Total Quality Management Practice in Multi-Programme High Schools
Yüksek Lisans
264394 MEHMET ŞAHİN 2010 Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulaması: Beklentiler ve öğrenci başarısına etkisi
Application of virtual training in vocational and technical education: expectations of students and trainers, its effect on the performance of students
Doktora
249688 ELİF DÖNMEZ BİCAN 2009 Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve velilerin çocuk isitismarı ve ihmaline yönelik görüşleri
Pre-school education teachers and parents pupils about child abuse/neglect with recommendations
Yüksek Lisans
218754 SERAP TANRISEVER 2008 Erkek giysi üretimi dersi modülünün değerlendirilmesi
Assessment of men clothing production lesson module
Yüksek Lisans
219254 HALİME DELEN TANRIVERDİ 2008 Anasınıfı öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumlarıyla anasınıfı eğitim programında öngörülen hedeflere ulaşılma derecesi arasındaki ilişki
Are professional attitudes of kinder garden teachers related with kinder garden students’ reaching aims and goals of education
Yüksek Lisans

Askerlik Durumu  :

Terhis (2003-Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Temin Merkezi Başkanlığı, Ölçme ve Değerlendirme Şubesi, Ölçme ve Değerlendirme  Subayı)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

World Council for Curriculum & Instruction- Individual Membership

EPÖDER- Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

Ödüller: 

Honorable Mention in Education for Sustainability, World Organization For Early Childhood Education. Mayıs 2019.

Türk Dünyası Bilim Ödülü, IV. Turkcess, Haziran 2018.

Proje Mükemmelliyet Ödülü-2017-18- (With a Project of an Excellent Standard), Start Luma Center Finland, Mayıs 2018.

Verdiği Tüm Dersler:

Lisans:

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Özel Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

Öğretimin Planlanması ve Değerlendirilmesi

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Sınıf Yönetimi

Gelişim Psikolojisi

Eğitimde Program Geliştirme

Yüksek Lisans / Doktora:

Öğretim Tasarımı

Öğretmen Yetiştirmede Kalite ve Akreditasyon

Eğitimde Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirme Süreç ve Modelleri

Rehberlikte Program Geliştirme

Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

Program Geliştirme ve Öğretim

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma ve Etik

Stratejik Planlama

ESERLER

Dergi Makalesi

SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI / ESCI Kapsamındaki Dergi

 1. Katmer Bayraklı V., Erişen Y., (2019). “Cognitive Maps of the Beliefs of Pre-service Mathematics Teachers Regarding Mathematics: A Phenomenological Research “, INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, no.1, pp.1545-1566,  (Link)
 2. Bacanlı, H., Erişen, Y., Çeliköz, N., Dombaycı, M. A., Karadağ, E., Toprak, M., Şahin, M., & Kireçci, M. A. (2016). Türkiye’de Üniversite Öğrencisi Olmak:Şehir Halkı, Türk ve Uluslararası Öğrenciler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması / Being an international university student in Turkey: comparative field study on city population and Turkish and international students. Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education, 6(2), 49-61.
 3. Kireçci, M., Bacanlı, H., Erişen, Y., Karadağ, E., Çeliköz, N., Dombaycı, M., Toprak, M., & Şahin, M.  (2016). The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index. Education and Science, 41 (187), 1-28(2016).  The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index. Education and Science, 41(187),1-28.
 4. Erişen, Y., & Günay, R. (2015). A Meta-analysis into the Effectiveness of Doctoral Dissertations on Constructivist Learning. Anthropologist, 21(1,2). 202-212.
 5. Erişen, Y., Çeliköz, N., Şahin, M., Kapıcıoğlu, M., Ataş, S., Akyol, C., & Girgin, Ç. (2010). Beltek Project For The Training and Employability of Women in Turkey. EDUCATION, 4(130), 666-673.

Eğitim Alan İndeksli ve Diğer İndekslerdeki Uluslararası Hakemli Dergi

 1. Çınar A., Erişen Y., Çeliköz M. (2022). “A Mixed-Method Research on the Effectiveness of Using Gamification Elements in an Online English Course”, International Journal of Educational Research Review, cilt.7, sa.4, ss.280-291.
 2. ERİŞEN YAVUZ,. (2022).”Okul Mimarisi ve Eğitimin Niteliğine Yansımaları”, Uluslararası Maarif Dergisi, pp.35-39.
 3. ERİŞEN Y., KAYA N., BAY E., (2022). “Etnopedagojik Bağlamda Kuzey Makedonya ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarında Karakter Eğitimi”, Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.1
 4. Yüksel Ertuğrul Seçer Ş., ERİŞEN Y.(2020). “Evaluation of English language teachingundergraduate programs in terms of documentanalysis”, International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.12, ss.671-703.  (ERIC)
 5. Kasapoğlu Kaya, N., Erişen, Y. (2020). Amerika Birleşik Devletleri’nde karakter eğitimi bağlamında “vatanseverlik” değeri öğretimi ve Türkiye’ye yönelik öneriler. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(3), 330-353.
 6. Erisen Y., Sezer H. N. , Kaya N., (2019) “The examination of the postgrade theses on harmonization programs in preschool period: analysis of problems and solution suggestions”, International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.11, ss.100-129. (ERIC)
 7. Çeliköz N., Erişen Y., Şahin M., (2019) “Cognitive Learning Theories With Emphasis on Latent Learning, Gestalt and Information Processing Theories”, Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.9, ss.18-33. (ERIC)
 8. Kayhan E., Bağcı Ö. A. , Erişen Y., (2019). “Sıbyan Mektepleri ile Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi”, Elementary Education Online, cilt.18, ss.990-1013. (Scopus)
 9. Naciye, K., Erişen, Y. and Gürol, M. (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi ve Uygulamalara Yansımaları / Assessment of MONE 2013 Preschool Curriculum In Terms Of Ethno-Pedagogy and Reflections on Practice. Inesjournal. Year: 6, Volume:19, pp:77-101
 10. Sarısoy, B. ve Erişen, Y. (2018). Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim Programının
  Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi (Designing, Implementing and Evaluating Emotional Intelligence Skill Training Program for Teachers). Elementary Education Online,  17(4): pp. 2188-2215.
 11. Aslan Bağcı Ö., Erdem S., Erişen Y., (2018). “Erasmus+ KA103 Hareketlilik Programının Öğrenci ve Koordinatör Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi “, Türkiye Eğitim Dergisi , vol.3, pp.54-76, 2018
 12. Erişen Y., Gürültü E., Bildik C., (2018). “Evaluation of Digital Competence by Information Technology Teachers in Turkey In The Context of 21st Century Skills and The Quality Framework of Ministry of Education “, European Journal of Education Studies, no.7, pp.275-296,
 13. İyitoğlu, O and Erişen, Y. (2017) Delving Into Flipping Efl Classroom:  A Mixed Method Study. European Journal of English Language Teaching. Vol:3, Issue:1, pp:120-151.
 14. Kölemen, C. Şahin ve Erişen, Y. (2017).  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi. 2 (1). 42-60.
 15. Çeliköz, M.  and Erişen, Y. (2017) Constructivist Practice in the Curriculum and Instruction: the Views of Lecturers in the Field. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (3), 738-754. (HW Wilson)
 16. Erişen, Y. and Katmer Bayraklı, V. (2016). “Six Hat Thinking Technique in Program Evaluation: The Evaluation of the Quality of Mathematics Teacher Training Program in Turkey”.  International Online Journal of Educational Sciences, 8 (4). 31-45. (HW Wilson)
 17. Ataş, S., & Erişen, Y. (2016). Investigating The Association Between Turkish Freshman’s Multiple Intelligence Profiles and University Entrance Exam Performance. European Journal of Education Studies, 2(7), 115-134. (ERIC)
 18. Şahin, M., Seçer, Ş. Y., & Erişen, Y. (2016). Perception of ‘English’ and Motivation in Learning English. Journal of Education and Training Studies, 4(9). 43-60 (ERIC)
 19. Erişen, Y., Şahin, M., Birben, F. Y., & Yalın, H. S. (2016). Motivation Levels of Gifted Students and Their Metaphorical Perceptions of School. Educational Research and Reviews. 11 (8), 553-561. (ERIC)
 20. Kadıoğlu, S. & Erişen, Y. (2016). Analysis of International Baccalaureate Diploma Programme using SWOT in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (1), 26-37. (HW Wilson)
 21. Şahin, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2016). The Transformational Learning of Three Adult Academicians. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi. 6 (1), 299-307.
 22. Erişen, Y., Birben, F. Y., & Yalın, H. S. (2015). The Awareness and Support Training for Gifted Children: The Impact on Teachers. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4(2), 586-602.
 23. Erişen, Y. (2015). A Metaphorical Study: EFL Teachers’ Concepts of “Standard”, “Standards for Quality EFL and International Teacher”. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 67-83. (HW Wilson)
 24. Sarı, İ., Erişen, Y., Ejder, A., – & (2015). Morpheme acquisition in EFL context: Third person singular agreement morpheme -s.. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 199, 806-810. (ISI)
 25. Aydemir, E., Kaysı, F., & Erişen, Y. (2015). Engineering Completion Program Students’ Reasons for University and Program Preferences, Problems They Experience and Their Suggestions. Asian Journal of Instruction, 3(1), 107-118.
 26. Bavlı, B., & Erişen, Y. (2015). Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(3), 27-40.
 27. Tunç, P., & Erişen, Y. (2014). Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Lisans Programına Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)(26), 421-438.
 28. Erişen, Y., Sarısoy, B., & İyitoğlu, O. (2014). Evaluation of Self-Management Skills Setting an Aim Sub-Area in Primary Life Science Program. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(3), 183-198.
 29. Ergin, B., Şahin, M., & Erişen, Y. (2013). Prospective Pre-School Teachers’ of “Child”: A Study of Metaphors. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(8), 88-101.
 30. Şahin, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2012). Virtual Training In Vocational Education: Footwear Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World, 2(2), 19-23.
 31. Erişen, Y., & Tanrısever, S. (2012). The Evaluation of Ready Made Clothing Modular Education Programs within the Modernization of Vocational and Technical Education Project. International Journal of Art& Sciences, 5(2), 147-155.
 32. Erişen, Y., Çeliköz, N., & Şahin, M. (2012). Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(4), 156-163.
 33. Erişen, Y. (2010). Education of the elderly in Turkey: their educational needs, expectations of educational programmes, and recommendations to the related sectors. Educational Research and Reviews, 5(12), 794-801. (ERIC)
 34. Erişen, Y., & Tanrıverdi, H. (2010). The Evaluation of The Relationship Between Preschool Teachers’ Professional Attitudes and The Reaching Levels Towards The Goals and Aims of New Preschool Teaching Program. e-Journal of New World Sciences Acad, 5(4), 1643-1657.
 35. Şahin, M., & Erişen, Y. (2010). Application of Virtual Training in Vocational and Technical Education: Its Effect on the Performance of Students. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1825-1845.
 36. Erişen, Y., & Tanrısever, S. (2009). The Evaluation of Modular Education Programmes Developed For The “Modernization of Vocational and Technical Education Project. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1384-1388. (ISI)
 37. Erişen, Y., Çeliköz, N., Kapıcıoğlu, M., Akyol, C., & Ataş, S. (2009). The Needs For Professional Development of Academic Staff at Vocational Education Faculties in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1431-1436. (ISI)

Ulusal Hakemli Dergi

 1. Türkan A., Erişen Y. (2022). “Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.42, sa.2, ss.1641-1679
 2. Sarısoy, B. , Alcı, B. & Erişen, Y. (2021). Öğretmenlerin Sosyal-Duygusal Yetkinliklerini Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik-Güvenirlilik Çalışması . Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi , 38 (2) , 3-26 . DOI: 10.52597/buje.953597
 3. Sevinç, B , Erişen, Y . (2021). İletişimsel Dil Öğretimi Yaklaşımıyla Oluşturulan İngilizce Öğretim Tasarımı Programının İngilizce Konuşma Tutum ve Becerisine Etkisi . Türkiye Eğitim Dergisi , 6 (1) , 86-109
 4. Altuntaş, L , Erişen, Y . (2021). İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Matematik Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Türkiye Eğitim Dergisi , 6 (1) , 280-293
 5. Önal İ., Erişen Y.(2019)., “Öğretmen Yetiştirme Programlarında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İhtiyacı”, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.62-78.
 6. Çeliköz, M.  and Erişen, Y. (2017).EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması. Journal of Research in Education and Teaching, 2(2), 286-304.
 7. Erişen, Y., & Güleş, F. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Standartlarını Belirleme: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Analiz. Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(30), 129-138.
 8. Kefi, S., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2013). Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri. Journal of Research in Education and Teaching, 6(2), 300-319.
 9. Erişen, Y., & Çalışkan, F. (2011). Çok Programlı Liselerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri İle Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi(27), 1-14.
 10. Seçer, Z., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi(24), 93-104.
 11. Erişen, Y., & Güleş, F. (2008). Montessori Materyallerinin Tasarım Özelliklerinin Degerlendirilmesi. Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(18), 287-305.
 12. Erişen, Y. (2003). Toplam Kalite Sistemini Olusturmada Temel Aşama: Standartların Belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 285-301.
 13. Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2003). Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışlarına ilişkin Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-439.
 14. Şen, H., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri. Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.
 15. Erişen, Y. (2001). Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesinde Önemli Bir Sorun: Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Yetersizlikleri. Çağdas Eğitim Dergisi (272), 32-38.
 16. Erişen, Y. (1998). Program Geliştirme Modelleri Üzerine Bir İnceleme. Egitim Yönetimi, 4(13), 79-97.
 17. Erişen, Y. (1998). Ögretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programlarını Geliştirmede Eğitim ihtiyacı Belirleme Süreci. Milli Eğitim Dergisi(140), 39-43.
 18. Erişen, Y. (1997). Ögretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Yerine Getirme Dereceleri. Egitim Yönetimi(14), 45-61.

Uluslararası Konferans Bildirisi

 1. Kasapoğlu N., ERİŞEN Y. (2021). “Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanmakta Olan Karakter Eğitimi Programlarının İncelenmesi: “Olumlu Eylem Programı” Örneği”, VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 01 Eylül 2021, cilt.7, ss.81-102
 2. Önal İ., Erişen Y., (2021).”Dijital Öyküleme Yönteminin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi: Bir Kapsam Belirleme Çalışması”, 9th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, Türkiye, 22 Şubat 2021, ss.88-97
 3. Önal İ., Erişen Y., (2021).”Türkiye’de 2006-2020 Yılları Arasında Yapılmış Eleştirel Okuma Konulu Tezlerin İncelenmesi”, 9th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, Türkiye, 22 Şubat 2021, ss.98-106
 4. Erişen, Y., Kaya, N. ve Türedi, E.N. (2019). “Okulöncesi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 27-29 Haziran 2019. İstanbul Türkiye
 5. Katmer, B. V. ve Erişen,Y.  (2019).  Investigating Beliefs regarding Mathematics during Transition from Pre-service to In-service Mathematics Teacher: A Four-Year Qualitative Longitudinal Study..  International Conference on Research in Teaching, Education  Learning (ICRTEL) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 6. Altuntaş L., Erişen Y., (2019). “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri İle Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, ICES-UEBK 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, vol.28, no.1, pp.1325-1325
 7. Kayhan E., Aslan Bağcı Ö., Erişen Y., (2018) “Sıbyan Mektepleri İle Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi”, Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, ss.159-160
 8. Çeliköz M., Erişen Y., Uslu B. , (2018). “Öğretmen Adaylarının Sivil Birey Özalgı Düzeyleri”, III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20 Nisan – 1 Mayıs 2018, vol.3, no.3, pp.57-57
 9. Aslan Bağcı Ö., Erden S., and Erişen,Y. (2018). “Evaluation of the Erasmus+ Ka103 Mobility Programme According to Views of Students and Coordinators”, GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.46-46
 10. Usanmaz E. , and Erişen,Y.  (2018). “The Evaluation of the Project Preparation Methods and Techniques In-Service Teacher Training Program According to the Four-Level Evaluation Model”, GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.45-45
 11. Erişen Y., Gürültü E., Bildik C., (2018). “The Evaluation of Digital Competence By Information Technology Teachers In Turkey In The Context of 21 Century Skills And The Quality Framework of Ministry of Education “, ICES-UEBK 2018, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, vol.1, pp.562-565
 12. İyitoğlu, Orhan, Yavuz Erişen (2017). Enhancing EFL Learners’ Academic Performance Through Flipped Classroom Model: A Mixed Method Study. (İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Akademik Performanslarının Ters Yüz Sınıf Yöntemi ile Geliştirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması) 5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla 256-257
 13. İyitoğlu, Orhan, Yavuz Erişen (2017). Exploring the Effect of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Attitudes and Self-Efficacy Beliefs: A Mixed Method Study. (Ters Yüz Sınıf Yönteminin İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Tutumları ve Öz Yeterlik İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. 5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla  258-259
 14. Engin Deniz, Yavuz Erişen, A. Selçuk Yılmaz. (2017). Okul Psikolojik Danışmanlarının Öz-Anlayış ve İş Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Dayanıklılık. International Congresses on Education 2017. 18-21 May 2017 Budapest/Hungary  
 15. Çeliköz, M.  and Erişen, Y. (2017).EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması. 2nd World Congress on Lifelong Education. 14- 15 April / Nisan 2017 Antalya- Türkiye
 16. Sarısoy, B. ve Erişen, Y (2016). Öğretmenler İçin Duygusal Zeka Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ICCI EPOK. 27-30 Ekim 2016. Antalya.
 17. Deniz, M. E., Amanvermez, Y., & Erişen, Y. (2016, Haziran). Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents. ERPA International Educational Sciences Congress 2016. Sarajevo/Bosnia and Herzegovina. 2-4 June 2016.
 18. Acar, F., & Erişen, Y. (2015, Ekim). Faculty Members’ Opinions on Teaching and Instruction at Private Universities in Turkey: A Case Study. Belgrade International Conference on Education 2015. Tomorrow People Organization, (pp. 2-6). Tomorrow People Organization. 23-25 October 2015, Serbia, Belgrade.
 19. Şahin, M., Çeliköz, N. and Erişen, Y. (2015 Kasım). Transformative Learning Theory and Educational Experiences of Adults. 4 th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015. 05-07 November 2015. Antalya
 20. Şahin, M., & Erişen, Y. (2015, Mayıs). Connectivism: Traditional or Modern?. ICSED 2015. Learning for Life. 13. Edition of the International Conference on Sciences Education.28-29 May 2015. Suceava, Romanya.
 21. Bavlı, B., & Erişen, Y. (2015, Nisan). Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. 6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 24-26 April 2015. Antalya, Turkey.
 22. Sarı, İ., Erişen, Y., Ejder, A., İnci, E. (2015 Nisan). Morpheme acquisition in EFL context: Third person singular agreement morpheme -s. GlobELT 2015 Conference. An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language. 16-19 April 2015. Antalya, Turkey.
 23. Erişen, Y., & Kayısı, F. (2014, Eylül). Teknik Öğretmen Mezunlarının Mühendislik Tamamlama Programlarına Yönelik Görüşleri. YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies. 1-3 September 2014. İstanbul, Turkey.
 24. Erişen, Y., & Bayraklı, V. K. (2014, Eylül). Matematik Öğretmen Adaylarının Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini Kullanarak Kendilerine Uygulanan Eğitim Programının Kalitesini Değerlendirmeleri. YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies. 1-3 September 2014. İstanbul.
 25. Erişen, Y., & İyitoğlu, O. (2014, Eylül). Quality Standards in Efl Teaching in Turkey: An Attempt to Internationally Minded Efl Teacher. YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies. 1-3 September 2014. İstanbul.
 26. Erişen, Y. (2014, Haziran). Okul Yöneticilerinin Etkili Liderlikle İlgili Kalite Standartlarını Gerçekleştirme Düzeyleri. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, (pp. 179-180). TEM-SEN.18-20 Haziran 2014. İstanbul, Turkey.
 27. Erişen, Y., & Sarısoy, B. (2014, Nisan). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öz Yönetim Becerilerine Yönelik Programın Değerlendirilmesi. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 24-26 April 2014. Antalya, Turkey.
 28. Çeliköz, N., Uslu, B., & Erişen, Y. (2013, Kasım). The Study of Problem Solving Skills of University Students Who are Studying in Different Departments Regarding Different Variables. International Symposiumon Changes and New Trends in Education. International Symposiumon Changes and New Trends in Education. 22-24 November 2013. Konya
 29. Tunç, P., & Erişen, Y. (2013, Kasım). Dünyada ve Türkiyede Ayakkabı Eğitimi ve İngiltere Örneği. International Symposiumon Changes and New Trends in Education. International Symposiumon Changes and New Trends in Education.  22-24 November 2013. Konya, Turkey.
 30. Kefi, S., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2013, Nisan). Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri. 4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 25-27 April 2013. Antalya, Turkey.
 31. Ergin, B., Şahin, M., & Erişen, Y. (2013, Nisan). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Algıları: Bir Metafor Çalışması. 4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 25-27 April 2013. Antalya.
 32. Erişen, Y., & Arslan, E. (2013, Mart). Preschool Teachers Educational Needs for Effective Guidance. 2. International Scientific Conference. Pedagogy, Education and Instruction. Bosnia-Herzegovina.
 33. Şahin, M., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2012, Kasım). Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level. World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS. 7-9 November 2012. Antalya, Turkey.
 34. Şahin, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2012, Kasım). Perceptions on Online learning in the Context of Distance Education. World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS. 7-9 November 2012. Antalya, Turkey.
 35. Erişen, Y., Çeliköz, N., & Şahin, M. (2012, Nisan). Training In Textile: A Transfer Of Innovation Project As Elearning Tool. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 26-28 April 2012. Antalya, Turkey.
 36. Şahin, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2012, Nisan). Virtual Training In Vocational Education: Footwear Training. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications.26-28 April 2012. Antalya, Turkey.
 37. Şahin, M., & Erişen, Y. (2011, Ekim). The Place of ICT in Vocational Education: A Sample Training Tool. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 05-08 October 2011. Eskişehir, Turkey.
 38. Erişen, Y. (2010, Kasım). Training in Excellence in Textile: An Accomplished Cooperation Case with the Balkan Partners. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November 2010. Antalya
 39. Güleş, F., & Erişen, Y. (2009, Ekim). Okulöncesi Dönem Montessori Eğitim Uygulamalarıyla Kozmik Eğitime Hazırlık. II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 7-9 Ekim 2009. Ankara, Turkey.
 40. Erişen, Y., & Tanrısever, S. (2009, Şubat). The evaluation of modular education programmes developed for the modernization of vocational and technical education project. World Conference on Educational Sciences. World Conference on Educational Sciences, (pp. 1384-1388). 4-7 February 2009. North Cyprus.
 41. Erişen, Y., Mihai, A., & Şahin, M. (2008, Mart). Technology Based Training: A Multinational Technology Sharing Case. International Technology, Education and Development Conference (INTED). 3-5 March 2008, Valencia, Spain.
 42. Erişen, S., & Erişen, Y. (2008, Mart). An Overview of Biotechnology Education in Terms of EU Priorities in Turkey. International Technology Education and Development Conference (INTED). 3-5 March 2008, Valencia, Spain.
 43. Çeliköz, N., Erişen, Y., & Şahin, M. (2008, Mart). Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors. International Technology Education and Development Conference (INTED). 3-5 March 2008, Valencia, Spain.
 44. Erişen, Y., Şahin, M., & Kapıcıoğlu, M. (2008, Ekim). The Need Analysis For Further Education of the Retired and Elderly. 11th International Conference on Further Education in the Balkan. 23-26 October 2008. Konya, Turkey.
 45. Çeliköz, N., Saltalı, N. D., Erişen, Y., Çetin, Ş., Uslu, M., Kapıcıoğlu, O., Şen, Ş., & Seçer, Z. (2008, Ekim). The Study of Preparing a Valid and Reliable Assessment Scale to Determine II. Stage Primary Education Students and Adults Multiple Intelligences. 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries. 23-26 October 2008. Konya. 9-11 November 2007. Thessaloniki, Greece.
 46. Erişen, Y. (2007, Kasım). Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey. 9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans. 9-11 November 2007. Thessaloniki, Greece.
 47. Erişen, Y., & Şahin, M. (2007, Kasım). Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey. 9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans. 9-11 November 2007. Thessaloniki, Greece.
 48. Erişen, Y., Çeliköz, N., Çetin, Ş., & Çetin, F. (2005, Eylül). Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri. 5th. International Educational Technology Conference. 21-23 September 2005. Sakarya, Turkey
 49. Çetin, S., Çetin, F., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2005 Eylül). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları. IETC bildiri kitapçığı. Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, (pp. 196-201). 21-23 September 2005, Sakarya, Turkey.

Ulusal Bildiri

 1. Erişen, Y., Birben, F., & Yalın, H. S. (2014, Eylül). Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Okul Motivasyonları ile Okula Yönelik Metaforik Algılarının Karşılaştırmalı Analizi. IV. Ulusal Üstün Zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Kongresi- (Üstünler ve Gelecek). İstanbul.
 2. Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2004, Temmuz). Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
 3. Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2004, Temmuz). Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
 4. Erişen, Y., & Şen, H. (2000, Mayıs). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.

Kitap

 1. Kireçci M. A. , Bacanlı H., Erişen Y., Karadağ E., Çeliköz N., Dombaycı M. A. , Toprak M., Şahin M., (2020). Türkiye de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi, Efe Akademi, İstanbul.
 2. Erişen, Y and Eran Türedi, N. (2020). Child Friendly City, Çilimli. LAP Lambert Academic Publishing.  Mairitius. ISBN: 978-620-0-56465-8
 3. Erişen Y., (Editör)  Alcı B., Eran Türedi N., Kaya N., (2019).Okul Öncesi Eğitim Alternatif Eğitim Modelleri- Harezmi-STEM, Montessori, Regio Emilia, Waldorf, High Scope Somut Etkinlik Örnekleri, Efe Akademi, İstanbul.
 4.  Alcı, B. (Editör), KAYA N., ERAN TÜREDİ N., ERİŞEN Y., (2019). Okul Öncesi İçin Etkinlik Hazırlama ve Uygulama Öğretmen El Kitabı, Efe Akademi, İstanbul.
 5. Özdemir, Ç., Yüksel, G., Cemaloğlu, N., Çakmak, M., Çeliköz, N., Erişen, Y., Uysal, H., & Doğan, O. (2006). Türkiye’de Öğretim Elemanları. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 6. Arı, R., Deniz, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2006). Çocukların Okula Hazırlanması (Anne-Çocuk Eğitimi) Temel Araştırması. Ankara: T.C. MEB.
 7. Ulusoy, A., Bayraktar, E., Taş, S., Erişen, Y., & Smith, C. (2006). Competency-Based Assessment and Evaluation (Yeterliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme). MEB: MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi H.İ.E. Modül Program Serisi.
 8. Özen, R., Akkutay, Ü., Cafoğlu, Z., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (1996). Japon Eğitim Sistemi (Çeviri). İstanbul: Avni Akyol Ümit Kült.

Kitap Bölümü

 1. İyitoğlu, O. ve Erişen, Y. (2021). Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları, “Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımı”. Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Editör, PEGEM, Ankara, ss.434-464.
 2. Sertyesilisik, B., Giritli, H., Günaydın, H. M., Deniz, E., Nadar, M., Gürcanlı, G. E., Erişen, Y., Çeliköz, N., Oraz, G. T., & Sertyeşilışık, E. (2016). Construction Workers‘ Personality: As a Key for Improving the Occupational Health and Safety Performance in Construction. Advances in Business and Management (pp. 103-132). New York: Published by Nova Science Publishers, Inc..
 3. Çeliköz, N., Erişen, Y., & Şahin, M. (2016). “Cognitive Learning Theories”. LEARNING AND TEACHING (pp. 31-46). Çözüm Eğitim Yayıncılık. Ankara, Türkiye: Çözüm Eğitim Yayıncılık.
 4. Erişen, Y., & Arslan, E. (2014). Preschool Teachers’ Educational Needs for Effective Guidance. PEDAGOGIJA, OBRAZOVANJE I NASTAVA (pp. 256-262). Mostar, svibnja.: MADUNARODNA.
 5. Erişen, Y., Çeliköz, N., & Şahin, M. (2012). Bilişsel Kuramlar. Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller (pp. 137-171). Pegem Akademik Yayıncılık-Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 6. Erişen, Y., & Şahin, M. (2008). Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey. European Unification and Educational Challenges in the Balkans. (pp. 254-264). Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a.: Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a..
 7. Erişen, Y., & Şahin, M. (2008). Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey. European Unification and Educational Challenges in the Balkans. (pp. 265-271). Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a.: Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a..
 8. Erişen, Y. (2007). Eğitimin Felsefi Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş (pp. 84-103): PegemA.
 9. Erişen, Y. (2007). Sınıfta Öğretim Liderliği. Sınıf Yönetimi (Sınıfta Öğretim Liderliği) (pp. 17-48): Ekinoks Yayınları.
 10. Erişen, Y. (2007). Eğitimde Bilgisayar Kullanımı. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Eğitimde Bilgisayar Kullanımı) (pp. 111-144): PegemA.
 11. Erişen, Y. (2006). Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması. Sınıf Yönetimi-(Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması) (pp. 86-121): Maya Akademi.
 12. Gürültü E., Bildik C., Erişen Y., İlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan ”Saygı” Kök Değerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri, “Eğitimde Elli Yıl (Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek’e Armağan)”, Berna Aslan,Fatma Bıkmaz, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.231-258, 2019

Ulusal ve uluslararası projelerde yaptığı görevler

 1. TÜBİTAK 2237-A Eğitim Programı Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi. Eğitmen. 5-11 Nisan 2021.
 2. AB Erasmus+. “Kırsal Alan Politika Reformları için Gençlik, Gençlik için Güçlendirilmiş Kırsal Alan”. Yürütücü. 2018-2-TR01-KA347-060183. 2018-2019.
 3. Erişen, Y. ve Sarısoy, B. (2017). YTÜ. “Öğretmenler için Duygusal Zeka Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması,Uygulanması ve Değerlendirilmesi”. YTÜ BAP (YÜLAP) Projesi. (2016-09-01-YL01). Yürütücü. 01.1.2016-01.07.2017.
 4. İTÜ. “İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının inşaat isçilerinin kişilik profilleri ve öğrenme stilleri araclığıyla artrılması” BAP Projesi. Proje ekibi üyesi.2014-2016.
 5. TC Başbakanlık ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi. “Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi” Projesi. Haziran 2015. Proje ekibi üyesi
 6. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi. “Yeterliliğe Dayalı Eğitim Öğretim Semineri ve Yeni Hizmet Eğitim Programlarının Pilot Uygulamasının Yapılmasına Yönelik Çalışma Toplantısı”. 30 Ekim-10 Kasım 2006. Uzman.
 7. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi. “Meslek Dersleri Öğretmenleri Hizmetöncesi Modül Eğitim Programlarını Değerlendirme Raporlarının yazılması”. 05-23 Haziran2006. Uzman.
 8. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi.  “Hizmetiçi Eğitimde Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Materyalleri Geliştirme Toplantısı”. 01-12 Mayıs 2006.Uzman.
 9. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi. “MTEM Projesi İlişkilendirme Çalışması (Pedagoji Alanı)”. 29 Mart-01 Nisan 2005. Uzman.
 10. Ulusoy, E. Bayraktar, S.Taş, Y. Erişen, C.Smith. (Teknik Editör: H.Öncü). Yeterliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme. MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi H.İ.E. Modül Program Serisi. Yayın No: HİE-YDÖD EĞT-1. Ankara. 2006. Modül program geliştirme teknik çalışma grubu üyesi.
 11. “ESPRIT”. Outdoor Education for Youth Action. 18-24 November. Lecce-ITALY. Lifelong Learning Programme 2007-2013. Leonardo da Vinci. Katılımcı.
 12. Excellence in Textile through “Fashion Express” (LLP-LdV-TOI-2007-TR-061). Lifelong Learning Programme 2007-2013. Leonardo da Vinci. Multilateral Projects Transfer of Innovation. 2007-2009. (P4 partners and contractor).
 13. LLP/ ERASMUS Staff Mobility for Teaching Assignments Programme. Spring semester. Selçuk Üniversitesi ve West Hungary University ile yapılan anlaşma çerçevesinde Szombathely kampüsünde okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerine “Quality Standards for Teacher Training” konulu ders verme uygulaması.
 14. Çocukların Okula Hazırlanması (Anne-Çocuk Eğitimi) Temel Araştırması (REF:BEP2/02-CQ)”. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ramazan Arı. TC. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Dairesi Başkanlığınca desteklenmiştir.  Ankara:2006. Araştırmacı.
 15. “Türkiye’de Öğretim Elemanları”. Türkiye Üniversiteleri Öğretim Elemanı Araştırması. Proje Başkanı: Prof.Dr. Çağatay Özdemir. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü. ISBN:975-00230-0-5. Ankara, Ocak-2006. Proje Çalışma Grubu Üyesi.
 16. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında İngiltere’de Mesleki Gelişim ve Araştırma Projesi Çalısması-Araştırmacı.10 Ocak-7 Ekim 1994.

Düzenlenmesinde görev alınan bazı sempozyumlar

 1. V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 27-29 Haziran 2019. Düzenleme Kurul Üyesi
 2. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences.İstanbul. 1-3 Eylül 2014. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 3. Effective Leadthership and Management in Invlusive Schools (ELMIS 2010): International Conference, Selcuk University, 3-6 May 2010, Konya-Turkey. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 4. BASOPED-11th International Conference Further Education in the Balkan Countries, Selcuk University, 23 Ekim-26 Ekim 2008, Konya-Turkey. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 5. Ailede Demokrasi ve Çocukta Şiddet Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi / HEGEM İşbirliği İle. 7-9 Kasım 2007, Konya, Türkiye. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 6. Onlarca sempozyumda Bilim Kurulu üyeliği.

 

 Görev alınan bazı seminerler, paneller

 1. “Dijital Eğitim”, “Eğitimin Geleceği”, “Küresel Eğitim ve Değişen Roller” konularında çeşitli il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde paydaşlara verilen konferanslar, TV Yayınları.
 2. 6. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. “Eğitimin Geleceği & Gelecekte Eğitim” (Davetli Konuşmacı) 12-13 Aralık 2019.
 3. IV. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.  “Türk Dünyasında Yükseköğretimde Kalite Arayışları”  (Davetli Konuşmacı) Haziran. 2018. Azerbaycan.
 4. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi. “Dünden Bugüne Öğretmen Profilimiz” paneli. Panel başkanı. 24 Kasım 2006.
 5. Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünce Merkez ve Merkeze Bağlı İlk ve Ortaöğretim Müdürlerine “Çoklu Zeka Modeli ve Yeni Öğrenme Stratejileri” semineri, Ocak 2009, Sinop.
 6. Selçuk Üniversitesi M.E.F. Öğrencilerine “Sınav Kaygısı” Konulu Panel-Mayıs 2006, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Konferans Salonu, Konya
 7. E.B. Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı’nda “Program Geliştirme Semineri”, 22-26 Eylül 2003, Ankara (Öğretim Görevlisi).
 8. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu Öğretim Başkanlığı’nda görevli öğretmen subaylara “Soru Hazırlama Teknikleri Semineri”, 7-11 Haziran 1999, Ankara (Öğretim Görevlisi).

Çalışma toplantıları

 1. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.  “Eğitim Araştırmaları Paylaşım Günleri Etkinliği”. Katılımcı. 26-27 Eylül 2011.
 2. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyonu” toplantısı. Çalışma Grubu Üyesi. 1-3 Mart 2007.
 3. MTEM projesi kapsamında “Öğrenci Merkezli Öğrenme” konulu çalışma toplantısı. 29 Kasım-3 Ekim 2004. Konya.
 4. MTEM projesi kapsamında “Beyaz belge Değerlendirme” konulu çalışma toplantısı. 21-22 Eylül 2006. Ankara.

Alan Editörlüğü ve Hakemlik Yapılan Bazı Dergiler

 1. Elementary Education Online
 2. Selçuk Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 3. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
 4. Ahmet Kelesoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
 5. Educational Research and Reviews
 6. African Journal of Business Management
 7. International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) (Alan editörü)
 8. Gazi Eğitim Dergisi
 9. The Anthropologist
 10. Quality&Quantity
 11. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)
 12. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (Alan editörü)
 13.  Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi
 14. Türkiye Eğitim Dergisi
 15. Social Behavior and Personality
 16. Journal of Turkish Studies
 17. Milli Eğitim dergisi
 18. International Journal of Curriculum and Instruction

 

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim:

İş Tel  : 02123834804

web : www.yavuzerisen.com

Elekt. Posta  : erisenyavuz@gmail.com